Povijest časopisa

CROATICA CHRISTIANA PERIODICA, (CCP) časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokrenulo je 1977. godine nekoliko entuzijasta (A. Ivandija, M. Biškup, B. Duda, T. J. Šagi-Bunić, J. Kolarić, F. Šanjek i J. Turčinović) s nakanom da potaknu istraživanja hrvatske crkvene povijesti i religiozne kulture te objavljuju građu i historiografske radove u vidu sustavne i znanstveno utemeljene povijesti Crkve u Hrvata.

CCP, koji uređuje Institut za crkvenu povijest, a izdaje Kršćanska sadašnjost iz Zagreba, podijeljen je u više tematskih cjelina čiju okosnicu čine rubrike »Rasprave i prilozi«, »Vrela«, »Prikazi i recenzije«, »Kronika« i »Primljene publikacije«, a povremeno se pojavljuju i »Priopćenja«, (manji prilozi), »Bibliografija« i »Dossier« (obilježavanje za povijest Crkve u Hrvata relevantnih događaja).

CCP je otvoren suradnji crkvenih i svjetovnih, domaćih i inozemnih znanstvenika. Od 1979. redovito izlazi dvaput godišnje. U razdoblju od 1977. do 2011. godine objavljeno je 68 brojeva. Posebna pažnja posvećena je objavljivanju arhivske građe. Tako su, primjerice, sustavno objavljivana izvješća hrvatskih biskupa Svetoj Stolici, inventari kanonskih vizitacija, popisi srednjevjekovnih knjiških fondova i župa, povijesno-znanstveni spisi autora iz hrvatske prošlosti, spisi inkvizicije, itd. Dužna pažnja posvećuje se povijesti crkvene topografije, toponomastici, povijesti redova i redovnički instituta, odnosima Hrvata i Apostolske stolice (papa), ulozi Crkve u razvoju hrvatskoga školstva, proučavanju sakralnog prostora, stoljetnom sudjelovanju Hrvata u europskim integrativnim procesima (Herman Dalmatin, Ivan Stojković, Andrija Jamometić i drugi).

U 68 dosad otisnutih brojeva objavljeno je preko 1400 bibliografskih jedinica. Od toga broja pretežit dio otpada na znanstvene rasprave i objavljena vrela (više od 600), ocjene i prikaze znanstvene i stručne recentne literature (više od 600).U proteklim godinama u časopisu je objavljeno i nešto više od 80 ljetopisnih zabilježaka (kronika), četrdesetak bibliografskih priloga, oko 30 biobibliografskih priloga »in memoriam« preminulim suradnicima časopisa te oko 40 dossiera. Časopis redovito sadrži i stručni prikaz »primljenih publikacija«.

Časopis objavljuje i tekstove i na stranim jezicima (francuski, engleski, slovenski) i notira se u stranim edicijama Scriptores OP medii aevi, i časopisima (Orientalia christiana periodica, Revue d'histoire ecclesiastiquei te bazama podataka HRČAK i EBSCO.


Literatura: J. ŠIDAK, Croatica christiana periodica, Historijski zbomik, XXXIII-XXXIVI19S0-19S1, str. 451-452; L. ČORALIĆ - D. KARBIĆ, Croatica christiana periodica, Historijski zbomik, XLIV11991, Zagreb 1992, str. 201-210; P. M. RADELJ, Sadržaj trideset brojeva časopisa »Croatica christiana periodica«, CCP, XVI (1992) 30, str. 292-314; T. RAUKAR, Croatica christiana periodica, Vjesnik-Danica, 26. lipnja 1993., str. 28.

Croatica Christiana Periodica

(Časopis Instituta za crkvenu povijest) izdaje KBF od 1977. godine


Glavni urednik:

Franjo Šanjek
Zagreb, Kontakova 1
Tel.: (01) 2392 576
Fax.: (01) 2392 587
E-mail: franjo.sanjek@mail.inet.hr


Uredničko vijeće:

Marijan Biškup (Zagreb),
Milko Brković (Zadar),
Lovorka Čoralić (Zagreb),
Zvonko Džankić (Zagreb),
Ana Biočić (Zagreb),
Slavko Slišković (Zagreb),
Franjo Šanjek (Zagreb)


Stručno uredništvo:

André Tuillier (Pariz),
Anđelko Badurina (Zagreb),
Dinko Šokčević (Pecs, Mađarska),
Horst Ulrich (Univ. München),
Olivier Chaline (Sorbonne, Pariz),
Jacques-Olivier Boudon (Université Paris IV - Sorbonne)


Adresa uredništva:

Zagreb, Vlaška 38
Tel.: (01) 48 90 413, 48 90 423
Tel.:/fax. (01) 48 14 704
E-mail: anabiocic.1@gmail.com


Elektroničko izdanje:

http://hrcak.srce.hr/ccp


Izlazi dvaput u godini – izdaje KBF od 1977. godine


Uprava i naklada:

Kršćanska sadašnjost d.o.o.,
Zagreb, Marulićev trg 14,
Tel.: (01) 63 49 050 i 63 49 0523, fax.: (01) 46 66 815


Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

The periodical is co-financed by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia.Radovi objavljeni u časopisu Croatica christiana periodica referiraju se u ovim publikacijama:
Scriptores OP medii aevi, Orientalia christiana periodica (Rim), Archivum historiae pontificiae (Universitas Pontificia Gregoriana, Rim), Revue d’histoire ecclésiastique (Universite de Louvain, Belgija); Index to the Study of Religions Online: A cross-searchable database and bibliography of journal articles (Leiden, Nizozemska); INIST – Institut de l’Information Scientifi que et Technique (Vandoeuvre-les-Nancy, Francuska); Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa (Vicenza, Italija); Bosna franciscana (Sarajevo, BiH); EBSCOHost (Central and Eastarn European Academic Source); SCOPUS (NL). European Reference Indeks for the Humanities (ERIH); Religious and Theological Abstracts (Myerstawn, USA).