UPUTE SURADNICIMA CCP-a

CCP prima neobjavljene rukopise, koji se dostavljaju uredništvu na adrese: Vlaška 38, 10 000 Zagreb ili Kontakova 1, 10 000 Zagreb u jednom primjerku, otipkani s jedne strane papira formata A4 u dvostrukom proredu (30 redaka po stranici, 60 znakova u retku). Uredništvo si pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskoga književnog jezika. Rukopisi se ne vraćaju. Poželjno je da se uz rad dostavi i disketa (svi MS-DOS formati) i CD, uz naznaku programa kojim je tekst procesiran. Svaki članak treba imati kratki hrvatski sažetak na početku teksta, veći sažetak (oko 1 – 1,5 kartice) za prijevod na engleski jezik i nekoliko (4-5) ključnih karakterističnih riječi ili pojmova. Kategorizacija znanstvenih radova (kategoriju predlaže autor, ali konačnu odluku donosi Uredništvo na prijedlog dvaju recenzenata rada):

1. Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper) sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih istraživanja koji su izneseni tako da se može provjeriti njihova točnost kao i točnost analiza i izvoda na kojima se temelje.

2. Prethodno priopćenje (Preliminary communication) sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih članaka. U priopćenju se mogu dati rezultati znanstvenog istraživanja u tijeku, čiji rezultati zbog aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, uz pretpostavku da će se kasnije objaviti cjelovit rad.

3. Pregledni članak (Review) sadrži cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenog područja s kritičkim osvrtom i ocjenom. Navedena literatura mora biti dovoljno cjelovita tako da omogućuje dobar uvid i uključivanje u prikazano područje.

4. Stručni članak (Professional paper) može sadržavati prikaz originalnog rješenja, prikaz važnih praktičnih vježbi, koji informira i prinos je širenju znanja i sl. Molimo suradnike da se drže sljedećih uputa: Bilješke mogu biti pisane na dnu stranice ili na kraju rada, označene neprekinutim nizom brojeva od 1 dalje kroz čitav tekst rada. Za bilješke, citiranje i navođenje literature valja se držati uobičajenih normi znanstvenog predstavljanja teksta. Naš prijedlog – knjige: ime malim (ili inicijal imena) i prezime autora VELIKIM SLOVIMA, naslov (i podnaslov) u kurzivu, izdavač, mjesto izdanja, godina i stranice knjige; časopisi: ime časopisa u kurzivu (ali naslov članka iz časopisa molimo ne stavljati u kurziv, već pod navodnike), godište, godina (u zagradama), broj i stranice časopisa. Recenzije i prikazi domaćih i stranih izdanja neka iznose između 4 i 8 autorskih kartica teksta, dakako, uz točne bibliografske navode djela. Isti opseg vrijedi i za druge priloge koji ne podliježu kategorizaciji. Uz priloge autor treba dostaviti ove podatke: ime i prezime, akademski naslov, odnosno znanstveno zvanje te puni naziv i adresu ustanove u kojoj je zaposlen.

Uredništvo

______________________________________________________________________


INSTRUCTIONS FOR THE ASSOCIATES OF CCP


CCP will accept unpublished manuscripts that are mailed to the one of the following addresses: Vlaška 38, 10000 Zagreb or Kontakova 1, 10000 Zagreb. The manuscripts should be typed on one side of A4 paper, with the double line spacing (app. 30 lines per page, and 60 characters in a line). The Editorial bord of CCP retains its right to standardize manuscript according the standards of CCP and Croatian language. The received manuscripts will not be mailed back to the authors. It is eligible that the manuscript is accompanied with the digital media (floppy disk or CD) written in any of MS(DOS) programs (formats). Each contribution (article) should have a brief summary in Croatian and larger one (app. 1800–2500 characters) that will be translated into English. By the same token, an each contribution should have several (4-5) key-words. Classification of the scientific papers (author suggests category, but the fi nal decisions stays upon the Editorial bord concerning propositions of two reviewers):

1. Original scientific paper contains presently unpublished results of primary investigation. The manner in which these results are delivered should be verifi able, as well as the correctness of the entire analysis.

2. Preliminary communication should contain one or several new scientific information but lacking enough details that could enable one to validate these results as it is possible in the case of original scientific papers. This category also could contain info about the investigation that is still in progress.

3. Review should contain a complete assessment of a certain problem and tendencies of its solutions, followed by critical apparatus and scientifi c evaluation. Used literature should cover most of the published sources regarding the problem, so that enables reader to gain complete information on the issue.

4. Professional paper should contain a review of an original solution to the certain problem, or description of significant practical exercises and should be a contribution to the broadening of knowledge regarding certain problem. The associates should follow these requests: Footnotes/endnotes should be marked as a continuing flow of numbers starting from 1, throughout entire manuscript. Regarding the citation of literature authors should follow any of coherent citation (quotation) system. Our suggestion is: Books: name of the author (or the first letter) written in regular scripture, surname written in CAPITAL LETTERS, title (and subtitle) written in cursive/italic letters, publisher, place of publication, year of publication and referred pages written in the regular scripture; Periodicals: title of the periodical in cursive/italic letters (title of the article should not be written in cursive, but in the regular scripture with quotation – marks), number of volume and year of publication (in brackets) in regular scripture, as well as number of the pages. Evaluations and reviews of domestic and foreign publications should be app. 7200-14400 characters, containing exact bibliographical quotation of the reviewed issue. All other not mentioned and not classifi ed contributions should be approximately of the same length. Authors should also deliver following data: name and surname (family name), academic title, their affi liation (i.e. title and address of the institution where they are working).

Editorial board of CCP

Croatica Christiana Periodica

(Časopis Instituta za crkvenu povijest) izdaje KBF od 1977. godine


Glavni urednik:

Franjo Šanjek
Zagreb, Kontakova 1
Tel.: (01) 2392 576
Fax.: (01) 2392 587
E-mail: franjo.sanjek@mail.inet.hr


Uredničko vijeće:

Marijan Biškup (Zagreb),
Milko Brković (Zadar),
Lovorka Čoralić (Zagreb),
Zvonko Džankić (Zagreb),
Ana Biočić (Zagreb),
Slavko Slišković (Zagreb),
Franjo Šanjek (Zagreb)


Stručno uredništvo:

André Tuillier (Pariz),
Anđelko Badurina (Zagreb),
Dinko Šokčević (Pecs, Mađarska),
Horst Ulrich (Univ. München),
Olivier Chaline (Sorbonne, Pariz),
Jacques-Olivier Boudon (Université Paris IV - Sorbonne)


Adresa uredništva:

Zagreb, Vlaška 38
Tel.: (01) 48 90 413, 48 90 423
Tel.:/fax. (01) 48 14 704
E-mail: anabiocic.1@gmail.com


Elektroničko izdanje:

http://hrcak.srce.hr/ccp


Izlazi dvaput u godini – izdaje KBF od 1977. godine


Uprava i naklada:

Kršćanska sadašnjost d.o.o.,
Zagreb, Marulićev trg 14,
Tel.: (01) 63 49 050 i 63 49 0523, fax.: (01) 46 66 815


Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

The periodical is co-financed by the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia.Radovi objavljeni u časopisu Croatica christiana periodica referiraju se u ovim publikacijama:
Scriptores OP medii aevi, Orientalia christiana periodica (Rim), Archivum historiae pontificiae (Universitas Pontificia Gregoriana, Rim), Revue d’histoire ecclésiastique (Universite de Louvain, Belgija); Index to the Study of Religions Online: A cross-searchable database and bibliography of journal articles (Leiden, Nizozemska); INIST – Institut de l’Information Scientifi que et Technique (Vandoeuvre-les-Nancy, Francuska); Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa (Vicenza, Italija); Bosna franciscana (Sarajevo, BiH); EBSCOHost (Central and Eastarn European Academic Source); SCOPUS (NL). European Reference Indeks for the Humanities (ERIH); Religious and Theological Abstracts (Myerstawn, USA).